These courses are not for regular MSc students Mathematics. These courses are only for Dutch speaking students who are studying to become a teacher at a Dutch high school.

Hier kunt u meer informatie vinden over de lerarenvakken van het semester. Lerarenvakken zijn niet bedoeld voor MSc studenten wiskunde, maar als voorbereiding op de lerarenopleiding Wiskunde.

Mededeling tentamenmogelijkheden in augustus:

Er zijn extra tentamenmogelijkheden voor de lerarenvakken ingepland in augustus (week 34).

Deze tentamenmogelijkheden zijn voor het herkansen van een (deel)tentamen of voor het vóóraf te laten zien dat de competenties al beheerst worden, zodat de cursus in het komende academisch jaar (2018-2019) niet gevolgd hoeft te worden.

Om tentamen te doen in augustus moet je je inschrijven. Je kunt je inschrijven door een email te sturen naar contact@mastermath.nl . De deadline voor inschrijving is 1 augustus 2018.

LET OP: voor het tentamen van Geschiedenis kun je je tot uiterlijk woensdag 11 juli 2018 aanmelden.

Bij inschrijving voor het tentamen, word er op je gerekend. Meld je af indien je verhinderd bent.

Hieronder staat het rooster van de tentamenperiode in augustus:

Rooster extra tentamenmogelijkheden Augustus

De Mastermath lerarenvakken

Het programma van zeven lerarenvakken is ontstaan uit een initiatief van Mastermath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen het tekort aan eerstegraads docenten.

Het programma is primair gericht op studenten die een academische bètamasteropleiding anders dan wiskunde hebben afgerond. Door het volgen van een aantal van deze vakken kunnen zij voldoen aan de vakinhoudelijke toelatingseisen van de universitaire lerarenopleidingen. De te volgen vakken hangen af van de vooropleiding. De lerarenopleiding kan hierover informeren.

Daarnaast staat het pakket open voor:

 • HBO-masterstudenten met een positief advies van hun opleiding;
 • eerstegraadsdocenten wiskunde die hun kennis willen verdiepen en actualiseren, in de vorm van nascholing;
 • studenten met een afgeronde academische alfa- of gamma-masteropleiding, die door middel van een "assessment” getoond hebben het pakket te kunnen volgen;
 • studenten die een universitaire educatieve masteropleiding volgen (vanwege overlap met het bachelor wiskunde programma kan slechts een deel van het pakket meetellen, studieadviseur en examencommissie kunnen hierover informeren).

Toelatingseisen Lerarenopleidingen

Online college volgen

De lerarenvakken van Mastermath worden gegeven in Utrecht en Amsterdam.  De colleges worden opgenomen zodat de vakken online te volgen zijn.  Dit is met uitzondering van het vak ‘Geschiedenis’.

Kosten:

Indien ingeschreven bij een Nederlandse universiteit of hogeschool: kosteloos.  Anders: 600 euro per vak/100 euro per studiepunt.

Bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) zijn er verschillende beurzen beschikbaar voor studenten die hun bevoegdheid willen halen.  - Voor studenten die al een bevoegdheid hebben: link DUO  - Voor studenten die nog geen bevoegdheden hebben: link Duo 2

Cijfer/Tentamenregeling

De lerarenvakken* zijn opgedeeld in twee delen met ieder een deeltentamen. Om een vak te halen moet voor ieder deeltentamen minstens een 5.0 worden gehaald én het eindcijfer moet minstens een 5,5 (afgerond een 6) zijn. Een voldoende voor een deeltentamen(5,5 of hoger) blijft geldig voor de komende academische jaren. Een onvoldoende (5.4 of lager) kan niet worden meegenomen naar een volgend academisch jaar. Het is mogelijk om alleen 1 deel (3EC) van een vak af te ronden. Vraag dit aan door een email te sturen naar contact@mastermath.nl. Alle eindcijfers van de lerarenvakken worden afgerond op helen.

Voor de specifieke cijferregeling per vak, verwijzen we naar de cursuspagina van het vak. Huiswerk kan bijv. ook meetellen in het eindcijfer.

Wanneer je ingeschreven bent voor een vak, ben je automatisch ingeschreven voor de deeltentamens van het vak. Het is niet nodig om je apart in (of uit) te schrijven voor de tentamens.

*Met uitzondering van Geschiedenis van de Wiskunde: dit vak is niet opgedeeld in 2 delen met ieder een deeltentamen.

Opfrissen van vaardigheden:

Voor alle vakken geldt dat het boek "Basisboek Wiskunde" van Jan van de Craats en Rob Bosch (ISBN: 978-90-430-1156-3) als parate kennis wordt verondersteld. Ook moeten wiskunde eindexamens 'fluitend' gemaakt kunnen worden.

Mocht je online willen oefenen, dan kan je terecht op:

Benodigde voorkennis:

Enige Lineaire Algebra en (matrixrekening, reele en complexe vectorruimten) en een inleiding in de wiskunde zoals het Mastermath-vak Fundamenten.

Doel van het vak:

Het doel van het vak Algebra is om kernbegrippen en -stellingen uit de elementaire algebra, getaltheorie, en algebraische meetkunde te behandelen. Hierbij zal ook wat aandacht worden gegeven aan algoritmen voor symbolische berekeningen, vooral met het oog op moderne toepassingen als in de codetheorie en cryptografie. Hierbij dient de cryptografie meer als kapstok dan als doel op zichzelf.

De beschrijvingen van de globale inhoud van de colleges per week hieronder geven slechts een ruwe indicatie van onderwerpen die aan de orde kunnen komen: er kan, met het oog op de tijd die beschikbaar is en noodzakelijke keuzes nog wat verschuiving plaatsvinden, met name in de colleges later in het semester.

Docenten:

W. Bosma (RU) & J. Top (RUG)

Benodigde voorkennis:

Wiskunde op bachelorniveau.

Doel van het vak:

Na deze cursus hebben studenten globale kennis over de geschiedenis van gebruikelijke onderwerpen in de schoolwiskunde. Studenten ervaren hoe geschiedenis van de wiskunde op verschillende manieren kan bijdragen aan wiskundeonderwijs. Ze kunnen voor- en nadelen benoemen van het gebruik van de geschiedenis in wiskundeonderwijs. Studenten kunnen primaire en secundaire bronnen vinden en gebruiken. Aan het eind van de cursus kiezen de studenten een onderwerp dat ze in een duo verder uitdiepen voor de eindopdracht. Wat betreft de vorm van de eindopdracht mogen de studenten kiezen: ofwel een onderzoeksartikel, ofwel zelf ontwikkeld lesmateriaal met een achtergrondartikel erbij.

Deze cursus is met name zeer geschikt voor wiskundedocenten in opleiding. Het is echter geen algemene inleiding in de geschiedenis van de wiskunde: sommige onderwerpen komen uitgebreid aan bod, maar andere nauwelijks. De grote lijnen leer je door het lezen van het boek, die worden dus niet uitgebreid op college besproken.

Studenten onderzoeken de ontwikkeling en de historische context van een aantal onderwerpen die voorkomen in of te maken hebben met de huidige schoolwiskunde (en dan met name de bovenbouw van havo en vwo), zoals: klassieke meetkunde, kegelsneden (analytisch en synthetisch), algebraïsche notaties, wiskundige ontwikkelingen die uitmondden in de calculus, de opkomst van het functieconcept, cirkelkwadraturen, worteltrekken. Verdere onderwerpen wisselen per jaar. Studenten kiezen zelf een onderwerp om zich verder in te verdiepen voor het eindproject.

Dit vak heeft een aanwezigheidsplicht.

Een aanzienlijk deel van deze cursus bestaat uit opdrachten, die deels in de les maar voor een groot deel ook thuis gemaakt zullen worden. We doen activerende werkvormen waarbij interactie met andere studenten belangrijk is. Aan het eind van de cursus maken de studenten (in kleine groepjes) ofwel een onderzoeksartikel, ofwel lesmateriaal voor leerlingen met een achtergrondartikel erbij. In deze beide opties voor het eindproject spelt uiteraard de geschiedenis van de wiskunde een aanzienlijke rol. Bovendien wordt de algemene kennis van de student van de geschiedenis van de wiskunde getoetst in een tentamen.

Docenten:

J. Daems (HU) & S. Wepster (UU)

Doel van het vak

Computersimulatie vervangt steeds meer het experiment. Experimenten kunnen gevaarlijk, duur, onethisch of gewoonweg technisch onmogelijk zijn. De kern van simulaties is numerieke wiskunde. In dit vak worden numeriek-wiskundige methoden geïntroduceerd voor het getalsmatig en bij benadering oplossen van problemen die niet exact kunnen worden opgelost.

Bij het vak horen opdrachten waarin toepassingen uit de biologie, economie en natuurkunde aan bod komen. Studenten maken wiskundige modellen en lossen de vergelijkingen op met numerieke methoden in Matlab.

De volgende onderwerpen worden tijdens de colleges behandeld:

 • rekenen met eindige nauwkeurigheid en numerieke stabiliteit
 • numeriek oplossen van lineaire stelsels (LU-decompositie, conditiegetal)
 • het bepalen van nulpunten van nietlineaire functies (iteratieve methoden, methode van Newton)
 • kleinstekwadratenproblemen
 • eigenwaardenproblemen (machtsmethode, QR-methode)
 • numeriek differentiëren
 • numerieke integratie (kwadratuurformules)
 • numerieke methoden voor gewone differentiaalvergelijkingen (Euler, Runge-Kutta)
 • optimalisatie (lineair programmeren, simplex, dualiteit)

Benodigde voorkennis

Basiskennis analyse, differentiaalvergelijkingen en lineaire algebra.

Deze stof kun je vinden in bijvoorbeeld: Calculus. A Complete Course. Eighth edition, Robert A. Adams and Christopher Essex, Pearson, 2014. De voorkennis komt overeen met Chapters P, 1-7, 10.

Leerdoelen

Bouwen van eenvoudige wiskundige modellen. Introductie van basis lineaire optimalisering en numerieke methoden en deze leren begrijpen door analyse en toepassing. Anaylseren van eigenschappen van numerieke methoden, zoals nauwkeurigheid, stabiliteit en convergentie

Organisatie

Per week 3 maal 45 minuten gecombineerd college en werkcollege. Indien er weinig deelnemers zijn, zal er een andere onderwijsvorm zijn.

Huiswerk/Tentamenregels

Het eindcijfer wordt bepaald door diverse opdrachten (40%) plus schriftelijk tentamen (60%).

  Dictaat/Literatuur

  Scientific Computing - An Introduction using Maple and MATLAB Walter Gander, Martin J. Gander, Felix Kwok  Springer International Publishing Switzerland, 2014

  Docenten:

  M. Anthonissen (TUe) & J. ten Thije Boonkamp (TUe)