Lerarenvakken

Welkom bij de lerarenvakken van Wisk4all

De lerarenvakken van Wisk4all

Het programma van zeven lerarenvakken is ontstaan uit een initiatief van Mastermath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen het tekort aan eerstegraads docenten.  In 2015 ging het programma van start met een subsidie van het ministerie OCW. In 2018-2019 en ook in 2019-2020 is dit programma gefinancierd voor de beta-decanen van de Nederlandse universiteiten, en structureel van 2020-2021 tot en met 2024-2025, bijna zoals beschreven in het 'Nationaal plan lerarenopleidingen'.  Zolang Wisk4all gefinancierd zal zijn, zal het gratis zijn voor deelnemers. Wisk4all is deel van Beta4all, samen met Natk4all, Inf4all en Chem4all. Voor rooster en inschrijving vanaf 1 september 2021: ga naar Boswell-Beta.

Het programma is primair gericht op studenten die een academische bètamasteropleiding anders dan wiskunde hebben afgerond. Door het volgen van een aantal van deze vakken kunnen zij voldoen aan de vakinhoudelijke toelatingseisen van de universitaire lerarenopleidingen. De te volgen vakken hangen af van de vooropleiding. De lerarenopleiding kan hierover informeren. Het document Toelatingseisen Lerarenopleidingen geeft per vooropleiding aan welke vakken behaald moeten worden en wat voor keuzes er daarbij zijn. Dit document wordt af en toe uitgebreid/aangepast. 

Daarnaast staat het pakket open voor:

  • HBO-masterstudenten met een positief advies van hun opleiding;
  • eerstegraadsdocenten wiskunde die hun kennis willen verdiepen en actualiseren, in de vorm van nascholing;
  • studenten met een afgeronde academische alfa- of gamma-masteropleiding die via een voortraject hebben aangetoond dat zij voldoende voorbereid aan de Wisk4all-vakken kunnen beginnen. Daartoe moeten zij eerst de vakken Calculus en Lineaire Algebra van 5–6 EC elk in een universitaire bacheloropleiding natuurkunde of wiskunde behalen en daarna het Wisk4all-vak Fundamenten;
  • studenten die een universitaire educatieve masteropleiding volgen (vanwege overlap met het bachelor wiskunde programma kan slechts een deel van het pakket meetellen, studieadviseur en examencommissie kunnen hierover informeren).

Het hierboven genoemde vak Lineaire Algebra kan als volgt door zelfstudie worden behaald: bestudeer de hoofstukken  1, 2, 3, 4, 5 en 6 (zonder de Jordan normaalvorm en zonder de `toemaatjes') van het boek `Lineaire Algebra (2e druk)' van Paul Igodt en Wim Veys (Universitaire Pers Leuven), oefen met de bijbehorende online opgaven en neem dan contact op met Bas Edixhoven voor een mondeling of schriftelijk tentamen.

Voor het vak Calculus wordt gewerkt aan een online zelfstudievak. 

Online college volgen

De vakken van Wisk4all worden gegeven in Utrecht en Amsterdam. 
De colleges worden opgenomen zodat de vakken online te volgen zijn. 
Dit is met uitzondering van het vak ‘Geschiedenis’.

Kosten

Kosten: geen, van september 2019 tot en met augustus 2024.

Bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) zijn er verschillende beurzen beschikbaar voor studenten die hun bevoegdheid willen halen. 
- Voor studenten die al een bevoegdheid hebben: link DUO 
- Voor studenten die nog geen bevoegdheden hebben: link Duo 2

Cijfer/Tentamenregeling

De lerarenvakken* zijn opgedeeld in twee delen met ieder een deeltentamen. Om een vak te halen moet voor ieder deeltentamen minstens een 5.0 worden gehaald én het eindcijfer moet minstens een 5,5 (afgerond een 6) zijn. Een voldoende voor een deeltentamen(5,5 of hoger) blijft geldig voor de komende academische jaren. Een onvoldoende (5.4 of lager) kan niet worden meegenomen naar een volgend academisch jaar. Het is mogelijk om alleen 1 deel (3EC) van een vak af te ronden. Vraag dit aan door een email te sturen naar contact@mastermath.nl. Alle eindcijfers van de lerarenvakken worden afgerond op helen.

Voor de specifieke cijferregeling per vak, verwijzen we naar de cursuspagina van het vak. Huiswerk kan bijv. ook meetellen in het eindcijfer.

Wanneer je ingeschreven bent voor een vak, ben je automatisch ingeschreven voor de deeltentamens van het vak. Het is niet nodig om je apart in (of uit) te schrijven voor de tentamens.

*Met uitzondering van Geschiedenis van de Wiskunde: dit vak is niet opgedeeld in 2 delen met ieder een deeltentamen.

Extra tentamenmogelijkheid

Naast de reguliere herkansingsmogelijkheid enkele weken na het afsluiten van het vak, hebben de najaarsvakken in augustus een extra tentamenmogelijkheid en de voorjaarsvakken in januari.

In tegenstelling tot de reguliere herkansing, moet je je voor deze extra tentamengelegenheid apart inschrijven. Voor de januari herkansingen kan je je tot 1 december inschrijven door een bericht te sturen naar contact@mastermath.nl. De uiterste datum voor inschrijving van de augustus tentamens is 1 juli.

Tentamenrooster lerarenvakken augustus 2021

Deze extra herkansingsregeling eindigt op 1 september 2021. Mocht je daarna nog in aanmerking willen komen voor extra herkansingen, dan kun je meedoen met de reguliere herkansingen. Je kunt je daarvoor aanmelden bij de docenten. Zorg via contact@mastermath.nl dat je voor het betreffende vak in het recente semester ingeschreven bent.

Opfrissen van vaardigheden

Voor alle vakken geldt dat het boek "Basisboek Wiskunde" van Jan van de Craats en Rob Bosch (ISBN: 978-90-430-1156-3) als parate kennis wordt verondersteld. Ook moeten wiskunde eindexamens 'fluitend' gemaakt kunnen worden.

Mocht je online willen oefenen, dan kan je terecht op:

 

Last modified: Wednesday, 30 June 2021, 11:58 AM